Obchodní podmínky a ochrana soukromí

Vložte sObchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Lucie Dvořáčková Návesní 8 760 01 Zlín

IČO: 68044739

DIČ: 7960064145

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je firma Lucie Dvořáčková Návesní 8 760 01 Zlín

IČO: 68044739

DIČ: 7960064145

(dále jen Prodávající), a fyzickou nebo právnickou osobou - (dále jen "Kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který provozuje na internetové adrese www.halogenmarket.eu

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou Dvořáčková Lucie Návesní 8 760 01 Zlín

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument "Způsoby dopravy", a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, naše společnost si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c) Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
d) V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
e) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném naší společností uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady a jsou rovněž uvedeny na webu Prodávajícího,
f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího, nebo prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@levne-naradi.cz

V případě, že je Kupujícím podnikatel, právo na odstoupení od smlouvy podle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mu nepřísluší.

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu naší společnosti

III. Kupní Smlouva

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká okamžikem doručení potvrzení Prodávajícího o přijetí objednávky na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě nedostupnosti objednaného zboží je Kupující Prodávajícím o této skutečnosti prostředictvím e-mailové zprávy informován. V takovém případě k uzavření kupní smlouvy nedochází a Prodávající má možnost svou objednávku upravit. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo zkontrolovat objednávku a měnit všechny údaje, které do objednávky vložil, zejména požadované zboží, dopravu i způsob úhrady a má rovněž možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost.

Přílohou potvrzení o přijetí objednávky je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována a není přístupna třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí naší společnosti kupní cenu.
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, naše společnost odevzdá Kupujícímu - spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.
Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

IV. Práva z vadného plnění


Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména naše společnost odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které naše společnost nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití naše společnost uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy - viz níže.
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu naše společnost nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že naše společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže
Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li naše Prodávající věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na její náklady věc původně dodanou.
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy Kupujícím - spotřebitelem

Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Odstoupit od smlouvy lze korespondenčně, a to na adrese Dvořáčková Lucie Návesní 8 760 01 Zlín, nebo prostřednictvím e-mailové zprávy na market@halogenmarket.eu. Prodávající bezprostředně po obdržení odstoupení od smlouvy potvrdí Kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od naší společnosti obdržel, a to na své náklady. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel a tyto mu nebudou uhrazeny naší společností.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Spotřebitel odpovídá naší společnosti pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu naše společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud nebude Kupujícím výslovně vymíněn průvodním dopisem specifikovaným shora jiný způsob vrácení peněz.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, naše společnost však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží naší společnosti odeslal.
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi naší společností a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má naše společnost právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá naší společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Lucie Dvořáčková Návesní 8 760 01 Zlín. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

Naše společnost může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, naše společnost pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody naší společnosti přijímáme denně 24 hodin nonstop, 7 dní v týdnu. Telefonické objednávky přijímáme denně v době od 7:00 do 20:00.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.


VIII. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Objednávat je možno následujícími způsoby:
• prostřednictvím elektronického obchodu na www.halogenmarket.eu (dále jen "e-shop")
• elektronickou poštou na adrese market@halogenmarket.eu
• osobně v provozovnách prodávajícího
• faxem
• telefonicky

IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
1. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravní společnost - kupující platí navíc dobírečné - viz "Způsoby dopravy"),
2. platba předem bankovním převodem,
3. platba v hotovosti při nákupu,
4. platba přes internetové rozhraní banky,
5. platba kartou VISA nebo MASTERCARD zpřístupněním platebního portálu

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

X. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou:
Prodávající může dodat Zboží kupujícímu přepravní službou
Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 1 pracovního dne ode dne expedice, do SR zasíláme do 7mi pracovních dnů.
Ceny dopravy naleznete na webové stránce Ceník poštovného
Přepravce ručí za přepravované zboží. Kupující, je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu:
market@halogenmarket.eu nebo telefonicky na tel. 731854200

Dále je potřeba vypsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, faxem, nebo telefonicky.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (faktura).

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Tím nejsou dotčena práva nebo povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.vůj text...

Ustanovení na ochranu osobních dat:

Vážení zákazníci, zaregistrováním se na našem serveru souhlasíte s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, byly řádně a dle všech zákonných předpokladů, omezení a pravidel, o vaší osobě zpracovány údaje, které dále dobrovolně v nezbytném rozsahu poskytnete, a to za účelem umožnění doručení objednaného zboží z internetového obchodu na doménovém jméně halogenmarket.eu a stránkách s ním souvisejících.
Tyto údaje budou za dodržení veškerých zákonných předpokladů a s náležitou ochranou před jejich jakýmkoliv následným zneužitím zpracovány FA: Lucie Dvořáčková IČO: 68044739 / dále jako správce údajů /, v souladu s výše uvedeným účelem. Sídlem správce těchto údajů, jenž bude dbát o jejich ochranu a zákonem vymezené užití, Halogenmarket,Lucie Dvořáčková Návesní 8 76001 Zlín
Rozsah poskytovaných údajů je dán obsahem a požadavky následujících formulářů, přičemž upuštění od jejich vyplnění před ukončením registrace do systému, je bez dalšího chápáno jako odepření souhlasu poskytovatele těchto údajů s jejich shromažďováním a zpracováním, kdy však zároveň tímto poskytovatel ztrácí možnost podílet se na službách tohoto systému. Poskytovatel má právo přístupu k o něm zpracovávaným údajům v rámci obecných možností systému a dále, pokud zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem těchto údajů, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Správce si vyhrazuje právo ověřovat si, zda osobní údaje, jenž byly poskytnuté subjektem těchto údajů, jsou pravdivé. V případě pochybností je správce tyto osobní údaje oprávněn blokovat s tím, že pokud tyto údaje nebude možné opravit nebo dostatečně ověřit, příp. by to bylo spojeno s neúměrnými náklady, budou tyto osobní údaje zlikvidovány.
Správce provede bez zbytečného odkladu likvidaci osobních údajů poté, co pomine účel, pro který osobní údaje spravoval. Správce se zavazuje, že osobní údaje nepředá do jiného státu, pokud právní úprava jiného státu, kde mají být zpracovány, neodpovídá požadavkům stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Došlo-li již k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má subjekt údajů právo požadovat:
A/ aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění,
B/ aby správce či zpracovatel provedl opravu nebo doplnění. Osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné,
C/ aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány,

D/ zaplacení peněžité náhrady, jestliže tím bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.Vyplněním a odesláním závazné objednávky ze stránek www.halogenmarket.eu potvrzujete, že jste si všechny výše uvedené informace řádně a pečlivě přečetli a bez výhrad s nimi souhlasíte..